fbpx

Demokracia skupín možné vylepšenie demokracie (17 november 2012) doplnené5

Dnes je 17 november a preto som pripravil tento materál ako zoznam možností
na vylepšenie súčasnej demokracie a slobody.

Skupinová demokracia alebo demokracia skupín

Hlasy o niečom,čo sa týka viacerých skupín by mohli byť rozdelené podľa príslušnosti k viacerým skupinám tj. Aby o pravidlách skupín nerozhodovala iba aktuálna politická väčšina,
lebo tá môže patriť napr. K finančno-lobistickej skupine, ktorá presadzuje iba vlastné záujmy.

V ´´parlamente skupín´´ by boli zástupcovia najrozličnejších skupín.
Mohlo by to byť napr. Tzv. 3 čítanie.

V parlamente skupín by navrhovali a hlasovali
príslušníci skupín,ktorých sa to týka,pričom počet hlasov by bol pomerný nie väčšinový.
Tj. o zákone ktorý sa týka napr. 3 skupín by rozhodovali príklad
3 ja členovia pre každú skupinu spolu 9 hlasov.

doplnené1
______________________________________________________________________________________________________________________
Parlament skupín by mohol mať napríklad 50 skupín najpočetnejších v spoločnosti
pričom každá skupina by mala 3 členov spolu 150 členov,1 člena každej skupiny
by napr navrhovalo občianske združenie danej skupiny a podobne.
Tým by boli v spoločnosti pri legislatíávnom procese zastúpene takmer všetky skupiny
a súčasne by bolo eleiminované riziko,že konajú len v politickom záujeme alebo na lobingovú objednávku
Pri tvorbe nových systémov a pravidiel by bolo takto zabezpečené,že budú rešpektované záujmy všetkých skupín občanov
v spoločnosti,že žiadna skupina nezíska kontrolu nad pravidlami pre ostatných iba možnosť navrhnúť svoju predstavu
a výsledkom by bol kompromis všetkých skupín, čím by boli nové pravidlá a systémy vyváženejšie,ohladuplnejšie,demokratickejšie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Parlament skupín nie je o finančnom a ekonomickom vplyve,no je o tom,aby každá skupina mala v parlamente svojich zástupcov a mohla navrhovať zákony ktoré sa týkaju tejto skupiny a hlasovať
o nich.

Parlament skupín je možnou cestou ako zabezpečiť aby práva občanov a jednotlivých skupín
boli zohladnené aj pri tvorbe zákonov a aby každá skupina mala aj určitý počet hlasov,ktorý
vyplýva k príslušnosti k skupine.

Momentálne podobnú úlohu tvoria pravdepodobne parlamentné výbory,no tieto nemajú
hlasovacie práva.

Parlament skupín by mohol vzniknúť tak,že by si občania nevyberali vo voľbách len s politických strán no volili by do parlamentu skupín zástupcov jednotlivých skupín a menšín.

Výhoda :Ak by sa jednalo o zákone nejakých skupín,táto skupina by mala mať aj reálnu moc
navrhovať pravidlá a zákony pre skupinu aj politickú moc o nich hlasovať.

Ak by parlament skupín s pomerným systémom hlasov platil v roku 1913,táto
skupina by si nepresadila jednostranné pravidlá, ktoré by vyhovovali len jednej skupine.

Zmyslom parlamentu skupín je dať možnosť aby každá skupina mala v parlamente
nejaké hlasy a mohla sa aj spolupodielať na rozhodovaní o konkrétnej skupine.
Tiež je zmyslom aj to,aby jedna skupina,ktorá získa politický,finančný,lobistický vplyv
nemohla nadiktovať pravidlá celej spoločnosti iba pre to,že má väščinu, politický,lobitický,finančný vplyv.

Z krízy vyplýva, že aj väčšinová vôľa v demokracii môže byť bezohľadná a jednostranne
zameraná iba na seba a 1 skupinu čo je spoločensky škodlivé.

Namiesto 1 skupiny,ktorá sa dostane k finančnému,ekonomickému,politickému vplyvu
a presadí si potom iba to svoje by v novom systéme zákony,systémy,pravidlá
boli kompromisom účastníkov skupín a pravidiel bez ohladu na finančný,ekonomický,politický,lobystický vplyv.

O pravidlách,ktorých účastníkmi sú napr. 2 skupiny by mali rozhodovať obidve skupiny,ktorých sa
pravidlá alebo systémy týkajú.
Ak o pravidlách,ktorých účastníkmi sú napr. 2 skupiny rozhoduje iba 1 skupina,je riziko,že vytvorí pravidlá a systém v ktorý je bezohľadný voči skupine druhej.

V parlamente skupín by teda boli :

-zástupcovia týchto skupín – nie politických strán
-ak by sa tvorili zákony a systémy,ktorých účastníkom sú niektoré skupiny
zákony by navrhovali účastníci týchto skupín a na ich prijímanie mali pomerný počet hlasov.

Zástupcovia skupín by mohli byť členmi:

Občianskych združení
-Mimovládnych organizácii
-jednotlivcami zastupujúcimi záujmy konkrétnych skupín

Do parlamentu skupín by svojich zástupcov navrhovali napríklad
tieto organizácie:

Občianske združenia
Mimovládne organizície

Tento materiál som napísal pri príležitosti výročia 17 novembra
v snahe pomôcť nájsť nové cesty vylepšenia demokracie,kedže súčasná kríza
je odrazom toho,že v demokracii niečo zlyhalo a je potrebné hladať upgrade,riešenia a nové cesty
na ceste k lepšej spoločnosti

Aj demokracia môže v niečom zlyhať nič nie je dokonalé
kedže sa jej používaním ukázala v niečom chyba
máme možnosť chybu opraviť a systém vylepšiť aby sa uroven slobody
a demokracie posunula na kvalitatívne vyšší level ako bola doteraz.

Pozdravujem všetkých pri príležitosti 17 novembra a želám nám všetkým
ochotu hľadať riešenia a spôsoby ako aj demokraciu i spoločnosť vylepšiť
tak aby sme bol všetci spokojní v lepšej spoločnosti ako doteraz bola.

V tomto úsilí držím palce všetkým,ktorí sa o vylepšenia snažia,lebo budú prínosom
pre každého.
____________________________________________________________________________________________________________________________
PS: Chcel by som oceniť snahu p. premiéra Roberta Fica,lebo aj pri napr. romskej reforme
používaste demokraciu skupín, no aj v iných otázkach Vás zaujímajú názory druhých a možné kompromisy.
Ste premierom,ktorý aj na pôde Eu dokáže presadiť záujmy Slovenska a nájsť kompromisy.

Máte povahu vítazov tak držím palce,nech v boji s krízou, hľadaní riešení a kompromisov na každej úrovni nájdete tú pravú cestu.
____________________________________________________________________________________________________________________________

doplnené2
____________________________________________________________________________________________________________________________
Demokracia level1

– uprednostnuje politické a finančné záujmy finančne silných skupín
ktoré sa vedia presadiť cez politickú väčšinu alebo finančnú väčšinu

-politická a finančná vačšina obvykle slúži hlavne záujmom uzkych skupín
občianske záujmy sú často druhoradé.(nemusia byť druhoradé ak sú pre vedenie skupiny viac základné hodnoty ako ideologia strany)

finančná a politická väčšina môže presadzovať vlastnú ideologiu nad záujmami občianskych skupín

___________________________________________________________________________________________________________________________
dekokracia skupín/parlament skupín
demokracia level2
___________________________________________________________________________________________________________________________
V demokracii skupín je dôraz kladený na oprávnené záujmy
širokého spektra občianskych skupín, ktoré reprezentujú celú spoločnosť.

prefereované sú oprávnené záujmy širokého spektra občianskych skupín na pomernom princípe nie väčšinovom.

Pri pomernom princípe sa nepresadzujú len záujmy tých skupín,ktoré su finančne silné no všetkých skupín
bez rozdielu či majú peniaze na lobbing alebo nie.

demokracia skupín a parlament skupín môžu byť riešením lepšieho typu občianskej demokratickej spoločnosti
kde na prvom mieste sú záujmy širokého spektra občianskych skupín na zaklade príslušnosti občanov k týmto skupinám
___________________________________________________________________________________________________________________________

riziká demokracie level1

Väčšina ktorá je založená hlavne na peniazoch môže slúžiť jej členom so záujmom získať dalšie peniaze
cez finančný,politický vplyv

Väčšina ktorá je založená hlavne na politike je rizikom,že ak politickú väčšinu
ovládne ideologia,prvoradým záíujmom bude presadenie ideologie namiesto presadzovania záujmov všetkých skupín občanov

Riziko ideologií je v tom,že častokrát je ideologia nadradená základným hodnotám.

__________________________________________________________________________________________________________________________
doplnené3
__________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Ako by mohol fungovať parlament skupín v prípade,že by niekto (napr. čína)
chcel skúsiť hned novú vyššiu formu demokracie ? namiesto levelu1 demokracie západneho typu

Ide samozrejme zatial o základný návrh verzia1 a koncepcia je vo vývoji a bude podliehať neustálemu vývoju

____________________________________________________________________________________________________________________________
Parlament skupín ako samostatná možná forma typu demokracie základna verzia nárhu koncept 1

____________________________________________________________________________________________________________________________

Typy skupín základné:

Systémové skupiny
Pracovné skupiny zamestnavatelia
Pracovné skupiny zamestnanci
Menšinové skupiny
Národnostné skupiny
Občianske skupiny tzv. stavovské
Rodinné skupiny
Oborné skupiny

V týchto hlavných skupináích by boli ešte podskupiny,pričom z každej by boli 3 ja členovia ´´parlamentu skupín´´

______________________________________________________________________________________________________________________________
Skupiny by mali byť volené tak,aby rovnomerne pokryli celú spoločnosť.

Ak by napr. bolo definovaných 150 skupín
na jedno obdobie by tam boli zástupcovia :

Najpočetnejších 50 skupín v spoločnosti
– alebo skupiny by mohli po volebnom období rotovať aby sa vystriedalo všetkých napr. 150 skupín.
-alebo 50 skupin ktore budú zastúpené v parlamente skupín by sa po skončení volebného obdobia vylosovalo 50 skupín so 150 skupín.

každá s 50 skupín by mala v parlamente skupín 3 zástupcov na 1 volebné obdobie čo by bolo 150 zástupcov.

______________________________________________________________________________________________________________________________
Jednotlivé skupiny by potom vytvárali ´´hodnotové programy´´ ´´ekonomické programy´´,
programy ´´rozvoja spoločnosti´´ v rôznych oblastiach.

Realizovali by sa potom tie programy,na ktorých by sa dokázala dohodnúť väčšina´´ parlamentu skupín´´
´´hodnotové programy´´ by sa delili na základné a rozšírené.

čiže napr.
1. Občianske združenia by navrhli zástupcov do parlamentu skupín,profesné združenia by navrhli zástupcov do parlamentu skupíán atd
2. Občania by si zvolili vo voľbáích 150 zástupcov rôznych skupín z ponuky tj. 50×3 z každej skupiny.
3. Zástupcovia parlamentu skupín ,ktorí by boli zvolení by pripravili
vytvárali ´´hodnotové programy´´ ´´ekonomické programy´´,
programy ´´rozvoja spoločnosti´´ v rôznych oblastiach
a o každej oblasti programov by sa sdamostatne hlasovalo v parlamente skupín.

Tie návrhy ktoré by odhlasovala väčšina parlamentu skupín by sa realizovali v danom volebnom období.
pričom parlament skupín by mal určený čas napr 90 dní a to na čom by sa v tomto termíne dokazal dohodnúť
by sa realizovalo ako ´programové vyhlásenie parlamentu skupín.

Zástupcovia parlamentu skupín,ktorým parlament schválil nejakú časť programu by potom mohli tvoriť
´´vládu parlamentu skupín´´ s tých zástupcov,ktorým prešla nejaká časť programu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výhoda tohoto typu demokracie ´´parlamentu skupín´´ je v tom,že program by vytvárali nie politici,no zástupcovia ´´parlamentu skupín´´ so
širokého spektra občianskych skupín

-pri tomto type demokracie sa znižuje riziko ideologie a je vyššia šanca,že sa budú realizovať programy,ktoré
vyhovujú širokému spektru občianskych skupín,ktorých záujmy rovnomerne reprezentujú

Kedže program sa skladá z viacerých podprogramov rôznych oblastí,je nízka šanca,že by sa parlament skupín nedokázal dohodnúť
ani na jednom podprograme.

Ak by ani na jednom podprograme nedošlo k dohode v takom prípade by sa voľby zopakovali s tým,že
by sa napr. losovalo o 50 skupinách zo napr. 150 dostupných skupín ktoré skupiny by vytvorili nasledujúci parlament skupín.
čiže v prípade tejto eventuality by sa obmenili skupiny a ich zástupcovia.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zástupcovia ´´hodnotových,ekonomických programov´´ a ´´programov rozvoja spoločnosti´´
na ktorých by sa parlament skupín dohodol vo väčšine že sa napr. bude realizovať ekonomický program napr3
a hodnotový program 2 a toto by ohlasovala väčšina ´´parlamentu skupín´´
tak zo zástupcov týchto skupín,ktorých program by sa schválil by sa tvorila ´´vláda parlamentu skupín´´
______________________________________________________________________________________________________________________________

doplnené4
______________________________________________________________________________________________________________________________
Poznámka k parlamentu skupín – ako samostatný systém som sa ho pokúsil navrhúť pre čínu
no prosím akékoľvek návrhy chápať ako návrhy,nie ako ideologiu.
Ideologia a ideologovia v minulosti dokázali pokaziť aj dobré myšlienky a to preto,že ich nadradovali nad základné
hodnoty a záujmy širokého spektra občianskych skupín spoločnosti.
Prvoradá je spokojnosť občana a to aby sa väčšina obyvatelstva cítila spokojne.

Samozrejme pokial by ste sa pre ´´demokraciu skupín´´ v číne rozhodli tak by boli potrebné aj politické reformy.
Návrh :ústredný výbor premenovať na ´´občiansky výbor´´ ten ústredný to znie príliš nadradene.
Pokial si ktokoľvek želá väčšinovú spokojnosť občana a je to jeho prvoradým záujmom, tak by sa nemal chcieť
nadradovať voči ostatným no mohol by akceptovať princíp občianskej rovnosti a rovnováhy vo vsťahoch s občanom.
______________________________________________________________________________________________________________________________
doplnené5 pre čínu :
Myslím si,že reformy smerom k občianskej spoločnosti na poli politických reforiem by mohli pomôcť aj ekonomickému
rozvoju spoločnosti aj spokojnosti občanov,lebo verím,že chcete reformami získať lepšiu spoločnosť ako máte.
Samozrejme z mojich návrhov si môžete alebo nemusíte niečo vybrať no chcel by som aby ste vedeli že je to iba návrh
a je iba na Vás či by ste ho akceptovali a v akom rozsahu a forme.
Určite to chce aj svoj čas.
Pokiaľ by Vám niektoré návrhy boli vyslovene nepríjemné môžete mi napísať a môžem ich zmazať.
Verím,že hladáte cestu a ja sa snažím Vám dať nejaké možnosti aby ste mali alternatívu.
Tak verím,že bude nejaký kompromis možný a že na poli reforiem čína prekvapí v dobrom politickými reformami aj ostatných.
Veľakrát to bola práíve čína ktorá posúvala hranice nového a možného a verím,že sa Vám to podarí aj v oblasti politických reforiem a demokracie ktorá by vyhovovala číne samozrejme akonáhle sa budete cítik k zmenám pripravení.
Prajem Vám veľa úspechov na vašej ceste čína.
___________________________________________________________________________________________________________________________

V prípade,že by ste prešli na parlament skupín myslím si,že by ste
získali by ste cestu k novému typu spoločnosti,kde by ste mohli nájsť
spokojnosť.
Malo by to však vychádzať z Vašeho vlastného chcenia a pripravenosti na zmeny smerom k lepšej spokojnosti a spoločnosti
kde prvoradá je spokojnosť väčšiny občanov v spoločnosti.
Verím,že urobíáte také zmeny a takým spôsobom aby Vás Vaši občania mali radi.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Poznámka pre západné demokracie :
západné demokracie by sa mohli pokúsiť integrovať ´´demokraciu skupín´´ a ´´parlament skupín´´
do existujúceho parlamentného systému ako napr. dalšiu formu parlamentu č.2 popri súčasnom parlamente
alebo aj ako kombináciu súčasného parlamentu.
To čo existuje a je dobré je možné vylepšovať a každý vylepšuje to čo má.
V Prípade,že sa postupne nejaké integráície podaria môže to byť cesta smerom k záujmom občana
a vyššieho typu občianskej spoločnosti ako doteraz.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Kedže v číne politické strany zatiaľ nie sú a čína si rada chodí vlastnou cestou tak verím,že nájde ten správny spôsob
ako pomocou politických reforiem nájsť vyššiu spokojnosť naprieč celou spoločnosťou v číne.
______________________________________________________________________________________________________________________________

© 2012 Trader Robo ,pokial chcete článok zaradiť na vaše stránky môžete,z uvedením celého textu a odkazov na stránky nižšie uvedené stránky.
pokial chcete písať tu kontaktujte nás.

http://forexkomodityakcieakoinvestovatnaburze.cheapindex.com

http://akcieforexburzakomodity.cheapindex.com
____________________________________________________________________________________________________________________________
spoločne k spoločným cieľom úspešný trader obchodník práve VY
____________________________________________________________________________________________________________________________

Registrácia na našom portáli je bezplatná zdarma a k ničomu nezavazujúca.
Niektoré sekcie budú prístupné iba pre našich klientov alebo traderov podielajúcich sa na jeho rozvoji
Pokiaľ ešte nie ste členom registrujte sa teraz a nenechajte si nič nové ujsť.

1. Forex burza komodity Registrácia Zdarma do Trading komunity portálu

Po registrácii budete mať prístup k niektorým sekciám a materiálom zdarma a v prípade záujmu môžete požiadať o upgrade členstva do dalších úrovní.
_____________________________________________________________________________________________________________

2. Môžete sa registrovať pre demo ukážku zdarma a online prednášku cez internet
Registrovať sa na bezplatnú ukážku,prednášku cez internet zdarma teraz
Prejsť na panel nástrojov